Hívjon minket!
06 77 424 060
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  6400 Kiskunhalas, Sétáló u. 3. fszt. 7.

 • Levelezési cím
  6400 Kiskunhalas, Sétáló u. 3. fszt. 7.

 • Telefon
  0677424060

 • Fax
  0677424060

 • E-mail
  info@dabroker.hu

 • Ügyvezető
  Ádám Csaba Károly

 • Adószám
  13892614-1-03

 • Cégjegyzékszám
  03-09-114341

 • Nyitvatartás tól-ig
  H-Cs: 8-12, 13-16,30

 • Nyitvatartás tól-ig
  P: 8-12, 13-14

 • Ügyfélszolgálati iroda címe
  6400 Kiskunhalas, Sátáló u. 3. Fszt. 7

 • Központi iroda címe
  6400 Kiskunhalas, Sétáló u. 3. Fszt. 7

Adatvédelem
Utolsó módosítás: 2015.10.14
Adatvédelmi szabályzat
 
A Dél-Alföldi Bróker Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Társaság) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Tv. Alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja:
 
 1. Társaságunk ügyfelei – biztosítási titoknak is minősülő – személyes adatát kizárólag a független biztosítás közvetítéssel, így különösen biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggésben, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Az adatkezelés célja csak a biztosítás közvetítéshez, így különösen, a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. Tv-ben (Bit.) meghatározott egyéb cél lehet.
 
 1. Társaságunk
 • nem kezel közérdekű adatokat,
 • nem tat nyilván bűnügyi személyes adatokat,
 • nem tat nyilván és nem tárol különleges adatokat,
 • nem végez és végeztet adatfeldolgoztatást,
 • nem kapcsol össze különböző nyilvántartásokat,
 • nem készít alkalmazásokból excell kimentést további nyilvántartáshoz,
 • nincsen körlevelezés az ügyfelekkel,
 • nem hozza nyilvánosságra az ügyfél személyes adatit,
 • az ügyfelek e-mail adatai nem szerepelnek az levelező listában,  
 • nem végez automatizált feldolgozást.
 
 1. Adatkezelésünk teljes folyamata törvényes és tisztességes, megfelel az adatkezelés céljának.
 • Adatkezelésünk jogalapja – Az Ön hozzájárulása azzal, hogy a Megbízási szerződést aláírta.
 • A kezelt adatok köre – A kiválasztott ajánlathoz tartozó ajánlati lapon szereplő adatok
 • Adattovábbítás - Személyes adatokat kizárólag az Ön által kiválasztott ajánlathoz tartozó Biztosítónak továbbítjuk, kivéve, ha azt a törvény másképp nem engedélyezi.
 • Adatkezelés időtartama – A biztosítási törvényben előírt 5. év; illetve, ha hatóság másképp rendeli el.
Önt, mint érintett ügyfelünket személyes adatai felhasználásával kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
 
 1. Tájékoztatás kérése
Ügyfeleink kérésére 30 napon belül, írásban, közérthető módon tájékoztatás adunk az általunk kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adattovábbítás esetén – amennyiben jogszabály ezt lehetővé teszi – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás naptári évente egyszer ingyenes. További tájékoztatásokért költségtérítés állapítható meg, kivéve, ha a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett, illetőleg ha az adatkezelés jogellenesnek bizonyul.
 
 1. Helyesbítés
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll, az adat helyesbítendő.
Az adatot meg kell jelölni, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helyessége vagy pontossága nem állapítható meg egyértelműen.
 
 1. Törlés
A személyes adatot töröljük, ha
 • kezelése jogellenes;
 • az érintett ezt kérelmezi, és arra a szerződéses jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nincs elengedhetetlenül szükség;
 • az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága (Hatóság) elrendelte.
 
 1. Zárolás
Törlés helyett a személyes adatot zároljuk, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről Társaságunk az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek az adatot korábban adatkezelés céljából továbbította. (Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.) Ha az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül Társaságunk az érintettel írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítását és annak ténybeli és jogi indokait.  Ebben az esetben az érintettet Társaságunk tájékoztatja a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz való fordulás lehetőségéről.
 
 1. Tiltakozás
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.
Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben Társaságunk az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett a Társaság döntésével nem ért egyet, illetve ha a Társaság a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül –a bírósághoz fordulhat.
 
 1. Bírósági jogérvényesítés
Az érintett jogainak megsértése esetén, valamint ha az adatkezelő tiltakozását elutasította, bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes megyei bíróság hatáskörébe tartozik. A bíróság soron kívül jár el.
 
 1. Hatósági eljárás
Fentieken túl az érintett a Hatóságnál eljárást kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, (illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogok gyakorlásával) kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság eljárására vonatkozó szabályok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Tv. VI. fejezetében találhatóak.
 
A Dél-Alföldi Alkusz Kft. mint adatkezelő, minden szerződött biztosító felé történő adat továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásánál a NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) által kiadott nyilvántartási szám alapján jár el.
 
Minden jog fenntartva © 2013 Dél-Alföldi Bróker Kft.
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2022.08.09